با افزایش روز افزون استفاده از اینترنت و اهمیت سرعت در روند انجام کارها نیاز به دسترسی به سایت و فروشگاه اینترنتی لباسی که توزیع کنندگان آن میان مشتریان زندگی کرده و به سبک و علاقه های مختلف مردم با هر دوره از جامعه آشنایی و تسلط کامل دارند بیشتر احساس می شد

کارما که خود را پرچم دار فروشگاه اینترنتی لباس می داند در هفت سال گذشته همیشه سعی کرده تحربه ی خرید را با تفریح ترکیب کند و این تجربه را با هزینه ای کم و به آسانی با ارایِه ی ست های جذاب لباس و … برای مشتریات فراهم کرده است.